Lars Laj

Almindelige salgs og leveringsbetingelser |Lars Laj® | LARS LAJ®

Menu

Lars Laj

Almindelige salgs og leveringsbetingelser |Lars Laj® | LARS LAJ®

Almindelige salgs - og leveringsbetingelser


Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra LARS LAJ. Betingelserne skal være gensidigt bindende for LARS LAJ og køber medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

LARS LAJ er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra betingelserne medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem LARS LAJ og køber. LARS LAJ er heller ikke bundet af vilkår fremsat af køber, selv om LARS LAJ ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Tilbud

Alle priser er anført i Danske kr. og er ekskl. moms. Tilbud er gældende i 3 måneder. Anførte leveringstider må betragtes som skønsmæssige. Der tages forbehold for regne- og skrivefejl.

Ordrebekræftelse

Ved modtagelse af ordre, fremsender LARS LAJ en ordrebekræftelse. Hvis køber ikke har gjort skriftlig indsigelse senest 7 dage fra modtagelse af ordrebekræftelse, hæfter køber for den samlede ordre.

Levering og montering

Leveringstid fremgår af den fremsendte ordrebekræftelse. Eventuel overskridelse af leveringstermin, berettiger ikke køber til at annullere ordren eller kræve erstatning. I tilfælde hvor leveringsterminen udsættes grundet købers forhold, berettiger dette ikke sælger til at annullere ordren. Køber skal informere sælger hvis levering/montering ikke kan gennemføres som planlagt. Dette skal ske senest 48 timer før den planlagte leveringstid. Hvis køber ikke informerer rettidigt er sælger berettiget til erstatning for spildte omkostninger forbundet med opstart af levering/montering.

Betaling

14 dage netto. Ved overskridelse beregnes 2% i morarente pr. påbegyndt måned samt 100 kr. pr. rykker i gebyr.

Opstilling og anlægsarbejde

Køber skal inden opstart oplyse LARS LAJ om eventuelle skjulte forhindringer af enhver type, såsom kabler, telefonledninger, vandledninger, vandrør og lignende. Dette skal ske skriftligt og gerne med tegninger.

Det er købers ansvar at sørge for at den relevante tekniske forvaltning er informeret og indforstået med opførslen af produktet. Såfremt dette ikke er behørigt foretaget, berettiger det ikke køber til at annullere ordren.

Alle priser er baseret på normale jordbundsforhold som græs og jord, hvor der kan graves på normal vis. Der tages forbehold for øvrige forhold, såsom asfalt, beton, fliser, forurenet jord, skjulte fundamenter, trærødder, byggeaffald, store sten, ledninger, tilkørselsforhold samt behov for dræn. Ved nye udgravninger og nye kantafgrænsninger hvor faldunderlag er ilagt før opstilling og montering af produkter, faktureres ekstraarbejde i forbindelse med flytning og tilbagelægning. Etablering af kørevej til legepladsen er ikke inkluderet i tilbuddet. Eventuel genopretning af området er ikke inkluderet i tilbuddet.

Ekstraarbejde som følge af ovenstående faktureres efter gældende timesats arbejdsløn og leje af maskiner. Såfremt køber/skadelidte ønsker at søge erstatning eller udbedring af skader skal dette ske direkte hos den pågældende skadevolder. Skader forårsaget af underleverandører som vognmænd, anlægsgartnere og entreprenører er ikke underlagt LARS LAJs ansvar.

Reklamation

Reklamation skal ske straks ved udstyrets modtagelse og senest 7 dage efter udstyrets modtagelse. Ved senere opståede mangler eller fejl skal reklamation ske straks efter konstatering. Følgeskader på udstyr, som skyldes købers manglende eller forsinkede reklamation dækkes ikke. Godkendes reklamationen vil LARS LAJ enten udbedre manglen eller levere originale reservedele omkostningsfrit til købers adresse. Der ydes ingen erstatning for følgetab.

Garanti LARS LAJ produkter

  • 15 års garanti for funktionel styrke på ATLANTIS, WONDERLAND og STAND ALONE serien.
  • 10 års garanti for funktionel styrke på PIONEER, PIONEER NATURE, DISCOVERY og NATURE.
  • 10 års garanti for fundament på Wood2Wood stolpefundamenter
  • 10 års garanti for levering af originale LARS LAJ reservedele efter produktet er udgået af produktion.
  • 5 års garanti for materiale- og produktfejl.
  • 3 års garanti på følgende fald- og sportsunderlag: Wetpour-gummi, gummifliser og kunstgræs. 

På øvrige varer, herunder handelsvarer henvises til dansk købelov. Garantien er begrænset til LARS LAJ produkter. Garantien dækker ikke hvis montering og vedligeholdelse ikke er foretaget i henhold til LARS LAJs instruktioner og vedligeholdelsesvejledning. Garantien dækker ikke normal slidtage, overfladekorrosion på metaldele, misfarvning eller lignende kosmetisk beskadigelse eller svigt som følge af hærværk eller manglende vedligeholdelse.

Kvalitet og sikkerhed

LARS LAJs legeredskaber er godkendt i henhold til den seneste gældende europæiske standard for legeredskaber EN-1176. Alle gældende sikkerhedsregler er opfyldt og legeredskaberne er yderligere individuelt kontrolleret, testet og godkendt af det tyske TÜV.

Gratis katalog

Lad os skabe en øko-legeplads sammen

Vores planet kræver mere og mere pleje og omsorg fra vores side af. Hos Lars Laj fokuserer vi på fremtiden. Efter alt er det vigtigste her i verden vores børns velfærd.

children
care
wood
promo banner
Bestil eller download   Vores produktkatalog
two little girls
callipers

Vi designer og producerer specialiserede projekter til legeområder.

Nyheder

Nyhedsliste

Tilgængelighed til legepladser for alle børn, herunder børn med handicap, er et vigtigt aspekt, der bør overvejes, når man planlægger og implementerer sådanne områder. At skabe inkluderende rum fremmer udviklingen af sociale færdigheder og sikrer lige adgang til leg. Her er nogle vigtige punkter, man skal være opmærksom på for at sikre maksimal tilgængelighed til legepladsen. 

Legepladsen er et miljø, der er et vigtigt element i børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Det er her småbørn lærer at samarbejde og kommunikere, håndtere følelser, etablere relationer og udvikle kreativitet og uafhængighed. Når man designer en legeplads, er det nødvendigt at tage højde for de forskellige faktorer, der kan påvirke denne komplekse udviklingsproces.

Når foråret kommer og bringer livet tilbage i naturen, er det ikke kun tid til at rydde op i vores hjem og haver- det er også tid til at sikre, at de udendørs områder hvor vores børn leger og trives, bliver passet godt på.